1. ,  .


1. , .

2.   .


2. .


   ( )   ( ) ...


   1. . 2. 1 2 . 3. , ...


   Hyundai 6. ...