1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 19.
20. 21.
22. - 23. 24. 25.
26.
27. 28. 29.

( )
. ,
, .
. . - . . .
, .
, , ,
. -. - .

   -
   - 1. . 2. . 3. ...


   1. , API. : SG, SG/CD, SH SH/CD : SE ...


   . 4. 24. . 7. ...