. . , . , , , , , , . , , Hyundai.

   ( ) -
   ( ) 1. 1. . 2. ...


   100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ...


   225. 234. 235. 224. 225. 226 ...