( )  ( )   1 ; 2 , 3752 ͕; 3 ; 4 ; 5 ...

   ( )
   1. "N". 2. . 3. (m ...

   SRS ( ) ( )
   Hyundai ( ). "SRS AIR BAG" ...